loader image

About Us

ALTTEKGlobal is a technology company providing payment solutions for businesses and banks with a professional team, dynamic and creative workspace.

Vision

We focus on developing digital products, services and strategies with the aim of:

Since then, ALTTEKGlobal aims to become a leading payment solution provider in Vietnam and create a bridge with domestic and foreign businesses and markets.

ALTTEKGlobal Team

Working environment

A spacious and comfortable working space in Ho Chi Minh City, Vietnam with advanced technology is always ready to welcome colleagues and partners!

Đội ngũ ALTTEKGlobal

Ngoài các giải pháp công nghệ chúng tôi cung cấp cho khách hàng, ALTTEKGlobal cũng rất chú trọng và quan tâm tới những thành viên cống hiến hết sức mình mỗi ngày để ALTTEKGlobal từng bước gần hơn đến mục tiêu định ra

Ban lãnh đạo

Những thành viên đứng đầu và quản lý, lãnh đạo, định hướng hoạt động cho sự phát triển của công ty

Ban hành chính

Những thành viên quản lý về mặt hành chính, kế toán, giấy tờ, tuyển dụng và pháp lý của công ty

Quản lý dự án

Những thành viên lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án đảm bảo hoàn thành đúng thời gian, ngân sách và chất lượng.

Lập trình viên

Những thành viên sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác nhau để thiết kế, xây dựng và bảo trì các giải pháp của ALTTEKGlobal

Testers

Những thành viên kiểm tra phần mềm cẩn thận để tìm kiếm các lỗi, sai sót, hay bất cứ vấn đề nào mà có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

DevOps

Những thành viên triển khai, vận hành, giám sát các giải pháp của ALTTEKGlobal

Ready to take your business to the next level?

Contact us to schedule an appointment as soon as possible